Nieuwsarchief
Lopende onderzoeken
20 september 2010

De afgelopen maanden zijn in gesprekken met bedrijven, wijkplatforms, belangenorganisaties en inwoners de wensen van de omgeving geïnventariseerd. De wensen worden meegenomen bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Daarin staat precies waar de toekomstige Amstelveenlijn aan moet voldoen. De basis voor het PvE wordt gevormd door de technische en verkeerskundige haalbaarheid van gewenste oplossingen. Projectbureau Amstelveenlijn heeft ingenieursbureau Railinfra Solutions enkele maanden geleden de opdracht gegeven een aantal (technische) onderzoeken te doen. Een paar onderzoeken worden hieronder uitgelicht.

Aantal stations
Een metro heeft minder stations dan een (snel)tram haltes heeft. De metro hoeft dan minder vaak te stoppen en kan sneller langere afstanden afleggen. Nadeel is dat de loopafstand naar een station voor sommige reizigers zal toenemen. Het onderzoek kijkt naar het optimale aantal stations, de meest geschikte locaties en de onderlinge afstand tussen de stations. Bij het maken van de keuzes wordt onder andere rekening gehouden met bereikbaarheid, aansluiting op omliggende infrastructuur, ruimtelijke inpassing, kosten en uitvoerbaarheid.

Hoogteligging Buitenveldert
Buitenveldert is een gebied in beweging: de Zuidas ontwikkelt zich en station Zuid groeit. Er zijn verschillende belangrijke wegen die de Amstelveenlijn kruisen. Kenmerkend voor een metro is echter dat deze het overige verkeer ongelijkvloers kruist. Om te zorgen dat de Amstelveenlijn nu en in de toekomst aangesloten blijft op station Zuid, wordt de mogelijkheden en onmogelijkheden van een tunnel en een viaduct in Buitenveldert onderzocht. Technische haalbaarheid, uitvoering, wensen van de omgeving en betaalbaarheid zijn belangrijke criteria die in dit onderzoek worden meegenomen.

Tracékeuze Middenhoven - Beneluxbaan
De huidige route van de Amstelveenlijn loopt door Middenhoven. Of dat voor een metro de beste route is, wordt onderzocht. Vervoerswaarde (hoeveel mensen kunnen gemakkelijk gebruik maken van de lijn), kosten en uitvoerbaarheid worden bekeken voor zowel een route door Middenhoven als een route over de Beneluxbaan. Zaken als geluidsoverlast en overlast tijdens de uitvoering spelen ook een rol in het onderzoek.

Alternatief
Als de politiek in 2012 besluit de Amstelveenlijn niet om te bouwen tot metro, moet er toch wat gebeuren. Openbaar vervoerspecialisten uit verschillende organisaties inventariseren en beoordelen nu al de alternatieven. Net als bij de onderzoeken naar ombouw tot metro, wordt daarbij rekening gehouden met te verwachten ontwikkelingen in de regio, in Amstelveen en Amsterdam en op het OV-net.

Uitvoering
Tijdens de uitvoering is het onvermijdelijk dat bestaande situaties veranderen. Zo worden lijn 5 en lijn 51 op een zeker moment uit dienst genomen en moet er vervangend vervoer komen. Hoe zulke situaties met zo min mogelijk hinder voor de omgeving opgevangen kunnen worden, daar richt het onderzoek naar de uitvoering zich op.

Lopende onderzoeken
 

www.amstelveenlijn.nl/nieuwsberichten/0/74/lopende-onderzoeken 06-03-2015 10:04